Voor ons staat U, de klant, centraal.

U hebt vragen? Wij bieden antwoorden!

Misschien zit u al een tijdje met een vraag, maar nam u nog niet echt de tijd om het met ons daarover te hebben. Misschien heeft u ook niet meteen tijd om daarvoor met ons in contact te komen. Daarom kan u hier in een oogopslag onze meest gestelde vragen met hun bijhorende antwoorden bekijken. Zo spaart u alweer tijd uit.

Wie betaalt de schade bij een gebrekkig wegdek?

Een strenge winter, stormen in de zomer en een overheid die bespaart op onderhoud… onze rijbanen, fietspaden en trottoirs liggen er niet altijd vlekkeloos bij. Vooral fietsers en voetgangers moeten soms een adventure parcours afleggen om ter bestemming te komen.

De wegbeheerder (gewest, provincie, stad of gemeente) is verantwoordelijk voor het onderhoud van het wegennet. Logischerwijs moet schade als gevolg van een slecht onderhouden wegennet dus door deze wegbeheerder vergoed worden. Maar hoe loopt het in de praktijk ? 

Wat is de wettelijke basis ? 

Het algemeen principe van ons aansprakelijkheidsrecht is van toepassing. Wie vergoeding eist, moet drie dingen bewijzen : de schade, de fout of het gebrek en het oorzakelijk verband tussen beide.

De wegbeheerder heeft de verplichting om veilige wegen ter beschikking te stellen van normaal voorzichtige weggebruikers. Een rijbaan, fietspad of trottoir moet beantwoorden aan de normale verwachtingen van een gebruiker. Van zodra de weg niet meer geschikt is voor een normaal gebruik, is het “behept met een gebrek”. Op basis van artikel 1384, lid 1 BW wordt de wegbeheerder dan vermoed aansprakelijk te zijn.

Voor gemeenten geldt een bijkomende juridische grondslag: art. 135 § 2 Gemeentewet (bijzondere veiligheidsverplichting). Volgens het Hof van Cassatie omvat deze plicht “het voorkomen van ieder abnormaal gevaar, door aangepaste maatregelen te nemen, tenzij een vreemde oorzaak die de betrokken gemeente niet kan worden aangerekend, haar verhindert haar veiligheidsverplichting na te komen”.

Lijkt simpel … maar  

Wat is een gebrek? Wat is abnormaal?

Dikwijls ontkent de wegbeheerder dat er een gebrek is of betwist men het belang ervan. In een procedure is het de rechter die bepaalt of de staat van de weg gebrekkig was en wat de juridische consequentie daarvan is. Wat wij gebrekkig benoemen, is niet noodzakelijk ook juridisch gebrekkig. Een ondiepe verzakking bijvoorbeeld kan iemand doen vallen, maar maakt het voetpad niet ongeschikt voor gebruik. Het is dus niet noodzakelijk een gebrek, met als gevolg dat de gemeente geen schade moet vergoeden.

Een eigen fout van de schadelijder!

Had het slachtoffer het schadegeval kunnen vermijden door beter uit zijn doppen te kijken? Reed hij niet te snel? Waren haar hakken niet te hoog? Is het bewezen dat de schade gebeurde op de plaats en het tijdstip zoals gesteld door het slachtoffer? Probeert het slachtoffer schade niet op een onschuldige wegbeheerder te verhalen?

Bewijzen… bewijzen… bewijzen

Wie eist, bewijst. Alles staat of valt met voldoende bewijzen. Het slachtoffer moet bewijzen dat de schade veroorzaakt werd door de gebrekkige staat van het wegdek. Zonder bewijs is geen vergoeding mogelijk.

ONZE TIPS:

Blijf op de plaats van het ongeval en verwittig de politie. Vraag de politie de schade en de toestand van de weg vast te stellen. Als de politie niet wil komen, vraag dan een officiële registratie van je oproep (uur en datum). Ga dan zelf zo snel mogelijk langs bij de politie om klacht neer te leggen en verwijs naar de telefonische oproep. Dring er op aan dat er een PV wordt opgemaakt. ·

Maak foto’s van de schade en de toestand van het wegdek en de verkeerssituatie. Doe dat zo gedetailleerd mogelijk. Zorg dat er een datum op de foto’s staat, zodat het tijdstip van het ongeval bewezen is. ·

Spreek omstaanders en getuigen aan. Noteer hun gegevens zodat ze een verklaring kunnen afleggen. Misschien zijn er buurtbewoners die kunnen bevestigen dat de staat van de weg een probleem is en er al eerdere schadegevallen werden geregistreerd. ·

Bewaar alle beschadigde goederen, zodat ze geëxpertiseerd of geïnspecteerd kunnen worden. ·

Bij kwetsuren laat je die best onmiddellijk vaststellen. Wacht niet af of het vanzelf wel beter gaat, maar ga naar de dokter of de 1ste hulp om een vaststelling op de dag van het ongeval te kunnen voorleggen. ·

Doe gedetailleerd aangifte bij de rechtsbijstandverzekeraar. Stuur ons een uitgebreide beschrijving van wat er gebeurde en alle bewijsstukken. Wij stellen dan de overheid in gebreke.

Het verhaal van schade door putten, verzakkingen, losliggende tegels, … is verre van evident. Maar met een sterk dossier sta je steviger in je schoenen en heeft de verzekeraar van de wegbeheerder het moeilijker om dwars te blijven liggen.

Waarom een BA familiale, zelfs zonder kind of huisdier?

Wat is BA familiale?

BA familiale is een verzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid en die van de onderstaande groepen dekt voor lichamelijke of materiële schade toegebracht aan een derde.

Wat dekt BA familiale?

Deze verzekering dekt schadegevallen die worden veroorzaakt door:

 • gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen;
 • huisdieren;
 • kinderen op kot;
 • huispersoneel (poetsvrouw, tuinman, …).

Daar blijft het echter niet bij! Sommige verzekeringsmaatschappijen breiden het begrip verzekerde uit tot de personen die:

 • net zijn verhuisd;
 • tijdelijk bij u verblijven (vrienden bijvoorbeeld);
 • door u onderhouden worden (bijvoorbeeld uw ouders in het rusthuis).

Daarnaast dekt de verzekering BA familiale ook de gebouwen waarvoor u verantwoordelijk bent en dat niet enkel in België, maar overal ter wereld.

In welke situaties komt deze verzekering nu concreet tussen?

Naast het klassieke voorbeeld van de gebroken ruit op school of een beet van uw hond komt BA familiale ook tussen in deze gevallen:

 • Het is zomer. U organiseert een familiefeestje met een traditionele barbecue. Op het einde van de dag vergeet u het vuur goed te doven en de gloeiende kolen veroorzaken brand bij uw buurman.
 • Het stormt en u zet de vuilnisbakken buiten. Plots worden ze weggeblazen door een hevige windstoot. Een automobilist wil ze ontwijken, voert een noodmanoeuvre uit en rijdt tegen een geparkeerd voertuig.
 • Een van uw dakgoten zit vol bladeren en takken en veroorzaakt waterschade bij uw buurman.
 • Tijdens het snoeien van een boom snijdt uw tuinman een tak af die schade aanricht in de tuin van uw buurman. Uw personeel wordt in dat geval aansprakelijk gesteld.
 • Uw vader verblijft in een rusthuis en is vaak in de war. Hij gaat buiten en merkt het verkeerslicht aan het zebrapad niet op. Hij veroorzaakt een ongeval met een fietser.

Conclusie

Een verzekering BA familiale is zeker onmisbaar als u kinderen of huisdieren heeft. Maar ook als u die niet heeft, is ze net zo belangrijk, zoals de bovenstaande voorbeelden aantonen.

Wanneer is een koop gesloten?

Een eigen huis, het is de ultieme droom van de gemiddelde Belg. Het is ook een grote stap waar fameus wat geld mee gemoeid is. Je koopt niet alleen een droomhuis maar ook een aantal risico’s. En die risico’s loop je sneller dan je denkt. 

Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat een koop tot stand komt van zodra de partijen het eens zijn over de prijs en de inhoud van de koop. 

De koop is dus gesloten van zodra een verkoper akkoord is om een huis aan jou over te dragen aan een prijs waarover jullie het beiden eens zijn. Vanaf dat moment kan geen van beide partijen nog op de beslissing terugkomen. Zelfs niet als er nog geen voorschot is betaald. Alleen als dit uitdrukkelijk wordt afgesproken, kan er van dit algemeen principe afgeweken worden.

Het kopen van een huis wordt meestal geformaliseerd met een zgn. onderhandse verkoopovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ook compromis genoemd. Het is het bewijs voor de partijen dat er een contract is gesloten. Het zal als basis dienen voor de latere authentieke akte (opgesteld door jouw notaris).

Je kan genieten, maar je draagt ook het risico!

De koop is gesloten. Het huis is nu van jou. De eigendomsoverdracht is onmiddellijk.
Ook de “vruchten” (zoals bijvoorbeeld de huuropbrengsten) komen jou onmiddellijk toe.
Je hebt onmiddellijk het genotrecht.
Maar tegelijkertijd – en dat is niet meer dan normaal – gaat ook het risico over.
Ook van deze algemene principes kan alleen worden afgeweken als dit uitdrukkelijk wordt afgesproken.

Wat als ik met een opgefokte bromfiets rijd?

Een bromfiets is ‘opgefokt’ wanneer hij naar bouw en motorvermogen harder kan dan de toegelaten maximumsnelheid. Op dat moment spreken we juridisch niet langer van een bromfiets, maar van een motorfiets. Voor een bromfiets klasse A is de maximumsnelheid 25 km per uur, voor een klasse B is dat 45 km per uur. 

Gevaarlijk

Omdat een bromfiets geconstrueerd is volgens het PV van goedkeuring voor een bromfiets is het rijtuig technisch op het vlak van remmen, banden, vering en dergelijke niet aangepast voor hogere snelheden. Vooral bij het rijden op een nat wegdek, en vooral bij het vervoeren van een passagier worden deze problemen nog acuter. 
De meestal jonge bestuurders hebben niet de rijervaring van een motorrijder en komen onder meer daardoor sneller in de problemen. De ernst van de opgelopen letsels is dikwijls het gevolg van de gevoerde snelheid.

Duur

De bromfiets kan door het parket tot 30 dagen in beslag genomen worden. De gewraakte onderdelen worden verbeurd verklaard. Stallingskosten, takelkosten en kosten demontage zijn voor de overtreder.

Een opgefokte bromfiets levert ook een waslijst aan inbreuken op (leeftijdsvereiste, rijbewijs, verzekeringsplicht,…) met forse boetes die je zelf moet dragen.

 • geen gelijkvormigheidsattest : € 60 tot € 60.000
 • geen correcte inschrijving : € 60 tot € 3.000
 • sturen zonder de vereiste leeftijd : € 60 tot € 3.000
 • sturen moto met AM-of A3-rijbewijs of opgefokte bromfiets klasse A zonder rijbewijs : € 1.200 tot € 12.000
 • geen geldige verzekering : € 600 tot € 6.000

Is er ook schade aan derden veroorzaakt, dan zal de BA-verzekeraar systematisch pleiten dat de ware aard van het voertuig opzettelijk werd verzwegen. Als de rechtbank hier op ingaat, is het regres onbegrensd. Als het verhaal wordt uitgevoerd op basis van artikel 25, 3b van de Modelovereenkomst is het wel begrensd. In tegenstelling tot wat er wordt gedacht, moet de verzekeraar dan geen oorzakelijk verband aantonen tussen de inbreuk en het ongeval.

Maar vooral : het morele leed bij een ongeval met lichamelijke letsels en mogelijk dodelijke afloop is met geen geld goed te maken.

Wat als u een ongeval heeft in het buitenland?

Soms loopt het op het vakantie niet altijd op rolletjes. Een ongeval, wat nu? 

Vul altijd het Europees aanrijdingsformulier in, ook als er politie tussenkomt.
Dit formulier heeft een belangrijke bewijswaarde, vooral de schets en de kruisjes.
Kijk goed na of alles correct is ingevuld voor je ondertekent. Achteraf kan de informatie in de meeste landen niet meer worden tegengesproken.
Maak zelf foto’s van de posities van de voertuigen, van de schade aan de wagens, van de plaats van het ongeval en van de elementen die het ongeval kunnen verduidelijken (brokstukken, remsporen…) en dit vanuit verschillende invalshoeken.
Van belang zijn de nummerplaten van alle betrokken voertuigen, de adressen van de getuigen, de gegevens van de tegenpartij (check zelf het nummer van de groene kaart en de nummerplaat).
Als een trekker met oplegger is betrokken, noteer dan de nummerplaat van het trekkend voertuig. Met de nummerplaat van de oplegger alleen kan niet bewezen worden welk voertuig in het ongeval betrokken was.
De schets op het formulier moet heel nauwkeurig weergeven hoe het ongeval is gebeurd. Als de schets niet klopt met de omstandigheden, onderteken dan het formulier niet of vermeld uitdrukkelijk bij de schets dat je niet akkoord bent en vermeld in vakje 14 wat volgens jou de exacte omstandigheden zijn. Dit is enkel nuttig als je met getuigen of foto’s jouw versie kan bevestigen.
Als er discussie is over de juiste ongevalsomstandigheden, dan roep je best de politie. Dit moet sowieso als er gekwetsten zijn.
De politie kan in elke lidstaat van de Europese Unie worden opgeroepen met het noodnummer 112.

Let op! Soms gelden er in andere landen ook andere verkeersregels, afwijkend van de ons bekende. Kijk voor je vertrek naar de verkeersregels en de voertuigeisen in de plaatsen die je bezoekt. Een interessante site daarvoor is http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_nl.htm

Wat als u schade heeft door wateroverlast?

Wateroverlast valt sinds maart 2007 onder de brandverzekering en je bent dus automatisch verzekerd. Je moet dus altijd eerst je brandverzekeraar contacteren. 

Wat doe je best?

Wij adviseren om foto’s te nemen en deze met de aangifte mee te sturen aan de brandverzekeraar. Het is best ook facturen mee te sturen van de toestellen of de meubelen die stuk zijn.  De brandverzekeraar zal zo snel als mogelijk een expert sturen die de schade zal opmeten. Omdat op het moment van een overstroming veel mensen tegelijkertijd getroffen zijn, kan het wel een tijdje duren voor alle schade is opgemeten. Meestal worden een paar honderd onafhankelijke controleurs ingeschakeld om naast de experten van de maatschappijen vaststellingen te gaan doen. Het zal mogelijk drie of vier dagen duren voor de expert langskomt. 
Nadat de expert is langsgekomen, hebben de verzekeringsmaatschappijen dertig dagen om de schade uit te betalen. 

Assuralia heeft een checklist uitgewerkt voor iedereen die het slachtoffer is van een overstroming. De lijst is een leidraad voor mensen die een verzekeringsdossier willen indienen. 

Het Rampenfonds komt tussen voor mensen die leven van een uitkering (leefloners), landbouwers en grote bedrijven die niet onder de normale wetgeving vallen. Als je geen brandverzekering hebt, ook al kan je dat in principe betalen, kan je geen beroep doen op het rampenfonds. 

Voornaamste elementen voor het indienen van een aanvraag tot tussenkomst van het Rampenfonds zijn : 

 • Als schadelijder (dus als eigenaar van de getroffen goederen) moet je altijd een algemeen formulier en een bijzonder formulier in tweevoud en aangetekend verzenden naar de Provinciegouverneur – diensten rampenschade (adressen in het vademecum op de site van het Rampenfonds). De formulieren kan je downloaden op de site van het Rampenfonds
 • De aanvraag kan je pas doorsturen na de publicatie van de erkenning tot ramp in het Staatsblad.  Te vroeg ingediende aanvragen zijn ongeldig. Uiterste datum voor indiening van aanvraag is de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van publicatie in het Staatsblad.
 • Bij de aanvraag moet de schade volledig vermeld worden. Er is geen tussenkomst voor zaken die niet in de aanvraag vermeld zijn. Er moeten een aantal documenten verplicht meegestuurd worden met de aanvraag.

Hoe kunt u een nummerplaat voor uw bromfiets aanvragen?

Vanaf 11/12/2015 is het mogelijk om bestaande bromfietsen en lichte vierwielers in te schrijven.  Voor dit proces wordt een overgangsperiode voorzien van één jaar.

Om deze voertuigen in te schrijven, dient men zich aan te bieden bij een bpost kantoor met het origineel gelijkvormigheidsattest. De medewerker van bpost zal dit document registreren en de titularis een document ‘Aanvraag tot inschrijving’ meegeven.

Met dit document kan de makelaar het voertuig inschrijven.

Indien men niet bezit is van het gelijkvormigheidsattest, kan men bij de politie een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling aan vragen.

Met dit document dient men dan naar bpost te gaan.

Wat is het maximum dat u aan pensioensparen mag doen?

Vanaf 1 januari 2018 wordt pensioensparen fiscaal aantrekkelijker. In plaats van 940 euro mag u maximaal 1.200 euro aftrekken van uw belastingen.

Tot en met 2017 was het wettelijke plafond 940 euro voor pensioensparen, u genoot daarbij van een fiscale aftrek van 30 procent, ofwel 282 euro. Om pensioensparen fiscaal nog aantrekkelijker te maken, werd dat wettelijke plafond opgetrokken van 940 naar 1.200 euro.

Maar wie meer stort dan 940 euro, ziet zijn fiscale voordeel wel dalen van 30 naar 25 procent. En dat heeft enkele gevolgen:

 • Wie in 2018 exact 940 euro stort, krijgt zoals de voorgaande jaren 282 euro (ofwel 30 procent) terug van de belastingen.
 • Wie méér stort dan 940 euro, ziet dat voordeel dalen van 30 naar 25 procent. Wie tussen de 940 en de 1.128 euro stort, trekt zo minder terug dan iemand die exact 940 euro spaarde. Het is pas vanaf 1.128 euro en meer dat je dan evenveel of meer terugtrekt dan iemand die 940 euro spaarde.
 • Wie het maximum van 1.200 euro spaart, trekt 300 euro terug en doet dus 18 euro ‘winst’.

Heeft u vragen, contacteer ons gerust!

Wat is het verschil tussen een kleine en een grote omnium?

Een kleine omnium dekt de waarborgen brand, diefstal, glasbraak, aanrijding met dieren en inwerking van natuurkrachten (bv storm, hagelschade,..).
Deze dekking voorziet in principe geen terugbetaling van materiële schade aan uw voertuig als u voor het ongeval in het ongelijk wordt gesteld.

Bij de grote omnium is er dekking voor alle waarborgen van de kleine omnium en daarenboven ook dekking bij vandalisme en uw eigen schade.
Als u een ongeval heeft veroorzaakt en u bent in fout, zal de schade aan uw wagen, de werkuren,… vergoed worden.

Hoe kunt u een nummerplaat voor uw wagen aanvragen?

U hebt nog geen nummerplaat

Een nummerplaat aanvragen is heel eenvoudig. Van de verkoper (garagehouder of particulier) van uw wagen krijgt u het roze formulier Aanvraag om een inschrijving van een voertuig. Ga met dit formulier langs bij uw verzekeraar. Hij handelt samen met u de aanvraag af en schrijft uw voertuig online in bij de DIV (de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen).

U ontvangt dan uw Europese nummerplaat thuis (of op een ander adres dat u hebt opgegeven) met de post. Uw nummerplaat kost 30 euro, die moet u betalen aan de postbode of in het postkantoor. Samen met uw nummerplaat ontvangt u uw inschrijvingsbewijs en een betalingsbewijs.

U hebt nog een oude Belgische plaat

Sinds enkele jaren worden de oude Belgische nummerplaten geleidelijk aan vervangen. Koopt u een nieuwe wagen, dan zal uw oude Belgische plaat vervangen worden door een nieuwe Europese nummerplaat.

U ontvangt van de DIV via de post uw nieuwe Europese nummerplaat (u betaalt 30 euro aan de postbode) en een sticker met een vignet. Dat vignet moet u op uw oude nummerplaat kleven. Daarna bezorgt u uw oude nummerplaat terug aan de DIV (dat kan via uw verzekeraar). Uw oude plaat zal geschrapt en vernietigd worden. De DIV zal u een schrappingsattest bezorgen. Stuurt u uw oude nummerplaat niet terug, dan riskeert u voor twee voertuigen verkeersbelasting te moeten betalen.

U hebt al een Europese nummerplaat

Als u al een Europese nummerplaat hebt, dan hebt u enkel een nieuw inschrijvingsbewijs nodig. Duid op het formulier Aanvraag om een inschrijving van een voertuig aan dat u al een nummerplaat hebt, en vul uw gegevens in. Bezorg het ondertekende en gedateerde aanvraagformulier aan uw verzekeraar. De DIV stuurt uw inschrijvingsbewijs dan per post op.

Hoe kunt u uw oude nummerplaat schrappen?

Uw nummerplaat kan niet meer teruggestuurd worden naar de ‘Dienst voor inschrijving van voertuigen’ (DIV).
U dient naar een postkantoor te gaan en u geeft uw plaat af ter schrapping.
U betaalt aan het loket 9,75 € en u krijgt onmiddellijk het schrappingsbewijs.

Toch nog een andere vraag?

Aarzel niet om ons kantoor op de hoogte brengen van uw vragen met betrekking tot onze service, we zullen u er graag en zo snel mogelijk op antwoorden.

 Stel uw vraag…

 

Back to Top